نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی