بخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدقیام برای خداقیام برای خداهر دو پیروزیهر دو پیروزیپهلوان پنبه!پهلوان پنبه! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی