نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتلبیک یا حسینلبیک یا حسینکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟هنر مردان خداهنر مردان خداآسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدسعادت عظیمسعادت عظیموصیتنامه‌های جوانهاوصیتنامه‌های جوانها جوانان و شهادت صفحه 2