اینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید با سر و جان به کسانی که جانشان را در راه خدا اهدا کرده‌اند خدمت بکنیمباید با سر و جان به کسانی که جانشان را در راه خدا اهدا کرده‌اند خدمت بکنیمامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستندامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستندتقدیم به آتش نشان های جان فشانتقدیم به آتش نشان های جان فشاناین حوادث دردناک، جنبه آزمایش و امتحان نیز دارداین حوادث دردناک، جنبه آزمایش و امتحان نیز دارد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشدبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنند جوانان و شهادت صفحه 2