این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگردداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییتاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعشهادت، سعادتشهادت، سعادتآماده شهادتآماده شهادترسیدن به خدارسیدن به خدابه دنبال شهادتبه دنبال شهادت جوانان و شهادت صفحه 2