مسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتلبیک یا حسینلبیک یا حسینکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟هنر مردان خداهنر مردان خداآسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدسعادت عظیمسعادت عظیموصیتنامه‌های جوانهاوصیتنامه‌های جوانهااینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق... جوانان و شهادت صفحه 2