عطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانشب یلدای عشقشب یلدای عشقاین معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگردداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییتاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعشهادت، سعادتشهادت، سعادت جوانان و شهادت صفحه 2