لبیک یا حسینلبیک یا حسینکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟هنر مردان خداهنر مردان خداآسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدسعادت عظیمسعادت عظیموصیتنامه‌های جوانهاوصیتنامه‌های جوانهااینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید جوانان و شهادت صفحه 2