جوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتلبیک یا حسینلبیک یا حسینکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟هنر مردان خداهنر مردان خدا جوانان و شهادت صفحه 2