با دم عیسی‌، برای‌‌ حلّ مُشکِل آمدهبا دم عیسی‌، برای‌‌ حلّ مُشکِل آمده عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی