مفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهبسیج سازندگیبسیج سازندگی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی