انسان سازی انسان سازی تفاهم با ظالمتفاهم با ظالمدرس ایثار در عید قرباندرس ایثار در عید قربانآوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشور طنین‌انداز و افتخارساز استآوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشور طنین‌انداز و افتخارساز استچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودشما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنمدر برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنمتعیین سرنوشت امت اسلامتعیین سرنوشت امت اسلام امت اسلامی صفحه 2