در میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...امام، میراث فرهنگی نیستامام، میراث فرهنگی نیستدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استانتظار فرج از نیمه خرداد کشمانتظار فرج از نیمه خرداد کشمبا دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های اماممعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتواننداسلام امروز امانتی در دست ماستاسلام امروز امانتی در دست ماست امام خمینی صفحه 2