مردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمدر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...روحیّه و ذهن و عمل انقلابیروحیّه و ذهن و عمل انقلابیدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استانتظار فرج از نیمه خرداد کشمانتظار فرج از نیمه خرداد کشمبا دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های اماممعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته استمعنویات آرامش ایجاد می‌کند، مادیات است که بشر را به جان هم انداخته است امام خمینی صفحه 3