میزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاستدولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمدر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...روحیّه و ذهن و عمل انقلابیروحیّه و ذهن و عمل انقلابیدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استانتظار فرج از نیمه خرداد کشمانتظار فرج از نیمه خرداد کشمبا دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... . امام خمینی صفحه 3