ما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرممیزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاستدولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندمردمی می‌توانند مملکت و ملت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشندهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمدر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...روحیّه و ذهن و عمل انقلابیروحیّه و ذهن و عمل انقلابی امام خمینی صفحه 3