در کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدغفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد.غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم و نهایتاً تحمیل جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی