22 بهمن روز پیروزی22 بهمن روز پیروزیملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زد22 بهمن باید سرمشق ما باشد22 بهمن باید سرمشق ما باشدرهبران نهضترهبران نهضتبسیج الهیبسیج الهیمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی