مانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی