در میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی