اسرای ما، اسیر جانی‌‏ترین دژخیم زماناسرای ما، اسیر جانی‌‏ترین دژخیم زمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی