هنر مردان خداهنر مردان خدامثل چمران بمیریدمثل چمران بمیرید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی