رفتن او جامعه روحانیت را سوگوار نمودرفتن او جامعه روحانیت را سوگوار نمود عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی