کراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استیک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدیک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدجمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.ساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعهتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعهبمناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوریبمناسبت شهادت عالم مبارز آیت الله شیخ فضل الله نوری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی