خدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیدخدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیداثر معکوساثر معکوسبلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریببلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریبخمینی عظیمخمینی عظیمچون به عشق آیم خجل باشم از آنچون به عشق آیم خجل باشم از آنبرای خدابرای خداگذر از جانگذر از جانامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | امیدوار به مردمامام بزرگوار ما | امیدوار به مردم سید علی خامنه‌ای صفحه 2