عبد صالح خداعبد صالح خداراه امام بزرگوارراه امام بزرگواربرجسته‌ترین شاخص‌هابرجسته‌ترین شاخص‌هااز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریاز قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهریدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز استدنیای بدون «خمینی»دنیای بدون «خمینی»از بهترین میراث‌های اماماز بهترین میراث‌های امام۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان استباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشت سید علی خامنه‌ای صفحه 2