ملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریختا آخرین نفستا آخرین نفسفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2