خودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استاگر تمام جهان علیه من قیام کنند...اگر تمام جهان علیه من قیام کنند...به پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمبه پیروزی‌های چشمگیر شما چشم دوخته‌ایمملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب استملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب استاسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شداسلام و قرآن با فداشدن جان حسین بن علی و عزیزانش احیا شد اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2