جهاد عقیدهجهاد عقیدهقدرت ایمانیقدرت ایمانیقیام برای خداقیام برای خداآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیهیاهوی گریه‌هاهیاهوی گریه‌هادنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییپرچم اسلامپرچم اسلامامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندوم اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2