مذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشتوصیه به کشورهای اسلامیتوصیه به کشورهای اسلامیمبارزه آشتی‌ناپذیرمبارزه آشتی‌ناپذیرچشیدن طعم پیروزیچشیدن طعم پیروزیبرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنامبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودافتخار عالمافتخار عالمملت ما همه سربازندملت ما همه سربازند اسلام مکتب قیام و مبارزه صفحه 2