شعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدمعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مامعتقدین به اصول انقلاب اسلامی مانصیحت به امیرالمونیننصیحت به امیرالمونینایمان در برابر ظلمایمان در برابر ظلمسکوت در مقابل ستمکارانسکوت در مقابل ستمکاراناگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... یک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویممبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه اسلام و ظلم ستیزی صفحه 2