اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... برای پیروی دستور حضرت مسیح ناقوسها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدبرای پیروی دستور حضرت مسیح ناقوسها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید‌کشورها اگر احترام مارا حفظ کنند ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد. نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویم‌کشورها اگر احترام مارا حفظ کنند ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد. نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویماز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استاز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استشهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودشهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختاجانب احساس کردند جنبه کوبنده اسلام را؛ می‌خواهند در جنبه سازنده‌‌اش اخلال کننداجانب احساس کردند جنبه کوبنده اسلام را؛ می‌خواهند در جنبه سازنده‌‌اش اخلال کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی