اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... یک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویممبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه عاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودعاشورا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بودهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختهیهات منّا الذِّلَّهُهیهات منّا الذِّلَّهُاگر خمینی یکه و تنها هم بماند به مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی، ادامه می‌دهد...اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی، ادامه می‌دهد... اسلام و ظلم ستیزی صفحه 2