اراده الهیاراده الهیوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمبه نفع مظلومانبه نفع مظلومانولادت انسان کاملولادت انسان کاملسفره آمادهسفره آمادهجشن بزرگترجشن بزرگتربخشی از وصیتنامه شهید جهان آرابخشی از وصیتنامه شهید جهان آرانمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعاد اسلام مستضعفان و محرومان صفحه 2