کوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتروحانیون متعهدروحانیون متعهدمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاببه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ...شاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزدشاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزدامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتخیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفانخیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است مستضعفان اسلام مستضعفان و محرومان صفحه 2