قیام اهل بیت(ع) برای مستضعفینقیام اهل بیت(ع) برای مستضعفیناراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینانقراض مستکبرینانقراض مستکبرینوعده الهیوعده الهیکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتروحانیون متعهدروحانیون متعهدمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلابمستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاببه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ... اسلام مستضعفان و محرومان صفحه 2