به مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساختبه مناسبت سالگرد کودتای نوژه| خدا رسوایشان ساختدر جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش!در جهنم، از تعفّن عالِمِ فاسد پناه می برند به آتش!ضربات مقدسین روحانی‌نماضربات مقدسین روحانی‌نما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی