چه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینشیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشدشیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشداسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کننداسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنندامروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.امروز مراکز وهابیت به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده اند.هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت هاست.هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت هاست.[دنیاپرستان] قیام بدون تجهیزات کافی را نمی پسندند و با این انگیزه، تسلیم و #سازش با #آمریکای_جهانخوار لزوم عقلی دارد[دنیاپرستان] قیام بدون تجهیزات کافی را نمی پسندند و با این انگیزه، تسلیم و #سازش با #آمریکای_جهانخوار لزوم عقلی داردطرفداران اسلام سرمایه داری و اسلام مرفهین بی درد را طرد کنید و به دیگران معرفی کنیدطرفداران اسلام سرمایه داری و اسلام مرفهین بی درد را طرد کنید و به دیگران معرفی کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی