برادران خود را یاری کنیدبرادران خود را یاری کنیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدبه فکر نگه داشتن وضع موجود نباشیدیاس از جنود شیطانیاس از جنود شیطان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی