کارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشدبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضاگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنداگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هااگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هاقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی