الگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامیشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبنماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدنصیحت به امیرالمونیننصیحت به امیرالمونینسکوت در مقابل ستمکارانسکوت در مقابل ستمکارانتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع) امام علی (ع) صفحه 2