نصیحت به امیرالمونیننصیحت به امیرالمونینسکوت در مقابل ستمکارانسکوت در مقابل ستمکارانتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)درس عملی اسلام در حکومت امیرالمومنین(ع)نظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلامنظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلامزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویمزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی