غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است.این چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهاین چند صباحی که حضرت امیر علیه السلام حکومت کردند یک درس عبرتی شد. فهمیدند اسلام یعنی چهنظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلامنظر امام درباره‌ انتصابات در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلامزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویمزیر بار حکمیت تحمیلی نمی رویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی