کسی جز خدای تعالی و رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) مقام او را درک نکرده است...کسی جز خدای تعالی و رسول(ص) و ائمه معصومین(ع) مقام او را درک نکرده است...به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استبه مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) | مذهب مقدس جعفری سدی در مقابل اجانب استاگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کننداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنندبه مناسبت شهادت امام هادی(ع)به مناسبت شهادت امام هادی(ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی