ما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریمما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی