توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانروزی ما با خداستروزی ما با خداستپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌهر چه نکوست از اوستهر چه نکوست از اوستالگوریتم شیطانالگوریتم شیطاناین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودپشتوانه الهیپشتوانه الهی ایمان به خدا صفحه 2