پروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیآمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی را گرفتندلانه جاسوسی را گرفتنددروغی به نام سفارت دروغی به نام سفارت مذاکره با آمریکا صفحه 2