ملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاگرفتاری ماگرفتاری ماما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمذاکره برای قدسمذاکره برای قدستحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیاگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشید مذاکره با آمریکا صفحه 2