ظلم میانجیگریظلم میانجیگریبالاترین افتخاربالاترین افتخاربرافراشتن پرچم توحیدبرافراشتن پرچم توحیدهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگتفاهم با ظالمتفاهم با ظالماحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکاربه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا مذاکره با آمریکا صفحه 2