جهان ایمن از صیّاد نیست...جهان ایمن از صیّاد نیست...وقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از محاصره اقتصادی باکی نداریمما از محاصره اقتصادی باکی نداریمکینه عجیب ملت ایران به آمریکا، به واسطه ظلم‌هایشکینه عجیب ملت ایران به آمریکا، به واسطه ظلم‌هایشتصمیم ملت، عدم سازشتصمیم ملت، عدم سازششکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...ممکن است ۱۰‌سال زحمت و گرفتاری داشته باشیم اما دیگر دست دراز نمی‌کنیمممکن است ۱۰‌سال زحمت و گرفتاری داشته باشیم اما دیگر دست دراز نمی‌کنیمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم مذاکره با آمریکا صفحه 2