شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاگرفتاری ماگرفتاری ماما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمذاکره برای قدسمذاکره برای قدستحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیاگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشیداصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگان مذاکره با آمریکا صفحه 2