تفاهم با ظالمتفاهم با ظالماحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکاربه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاشرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکاگرفتاری ماگرفتاری ماما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازین مذاکره با آمریکا صفحه 2