آقای کاشانی از جوانی در نجف بودند و یک روحانی مبارز بودندآقای کاشانی از جوانی در نجف بودند و یک روحانی مبارز بودندبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفتبه مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی