عزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدرمخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"مخالفت امام با تقاضای نخست وزیری حاج احمد آقا از سوی بنی صدر: "بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود"در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم!در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی