تذکری که امام به نویسنده زندگینامه خود دادند...تذکری که امام به نویسنده زندگینامه خود دادند... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی