ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکرپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلامروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیع شهادت صفحه 2