آماده برای شهادتآماده برای شهادتغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکر شهادت صفحه 2