زیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهتحول باطنیتحول باطنیتربت پاک شهیدانتربت پاک شهیدانبیمه شدن اسلام و انقلاببیمه شدن اسلام و انقلابکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟هنرمندان فرزانههنرمندان فرزانهصیاد شیرازیصیاد شیرازی شهادت صفحه 2