هفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استزیر بار ذلت نمی‌رویم...زیر بار ذلت نمی‌رویم...اینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...برای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختمثل چمران بمیریدمثل چمران بمیریدملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردندتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردند شهادت صفحه 2