حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیداندر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاثمره خون شهیدانثمره خون شهیدانآماده شهادتآماده شهادتخط سرخ شهادتخط سرخ شهادتسرداران سرافرازسرداران سرافرازخداوندا عاشق دیدارتمخداوندا عاشق دیدارتمروز شهادتروز شهادت شهادت صفحه 2