طفل 12 سالهطفل 12 سالهمدافعان حرممدافعان حرممدیون آنهاییممدیون آنهاییمپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندهفده شهریور از «ایّام الله» استهفده شهریور از «ایّام الله» استزیر بار ذلت نمی‌رویم...زیر بار ذلت نمی‌رویم...اینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...برای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناخت شهادت صفحه 2