بیمه شدن اسلام و انقلاببیمه شدن اسلام و انقلابکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟هنرمندان فرزانههنرمندان فرزانهصیاد شیرازیصیاد شیرازیهنر مردان خداهنر مردان خداجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدسعادت عظیمسعادت عظیمراهی جز مبارزه نمانده استراهی جز مبارزه نمانده است شهادت صفحه 2