مسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکرپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلامروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت لبیک یا حسینلبیک یا حسینزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهتحول باطنیتحول باطنی شهادت صفحه 2