بزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکرپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلامروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت لبیک یا حسینلبیک یا حسین شهادت صفحه 2