قوه جوانیقوه جوانیپیروزی مطلقپیروزی مطلقفساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدصدمه به نیروی انسانیصدمه به نیروی انسانیآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...انقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونعید ملت ماعید ملت ماپوساندن از داخلپوساندن از داخل فساد صفحه 2