مساجد را پر کنیدمساجد را پر کنیددو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امدو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استنماز جمعه یک اجتماع سیاسی است در عین حالیکه عبادت استاگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم‌ها و آمریکا نداشته باشید!شهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌امشهادت می دهم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده‌ام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی