این مساجد است که نهضت را درست کرداین مساجد است که نهضت را درست کرداگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم ها نداشته باشید، ترس از آمریکا نداشته باشیداگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم ها نداشته باشید، ترس از آمریکا نداشته باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی