عالم محضر خداستعالم محضر خداستیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی