حاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جاعالم محضر خداستعالم محضر خداستاسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامییاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی