قیام کنید برای خداقیام کنید برای خدابخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدوعده قطعیوعده قطعیاینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردبرای خدابرای خداوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | راه سعادتوصیت امام | راه سعادتامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرامام بزرگوار ما |‌ وصیت آخرعالم محضر خدا استعالم محضر خدا است خدا محوری صفحه 2