عالم محضر خداستعالم محضر خداستاسلامی بودن جمهوری اسلامیاسلامی بودن جمهوری اسلامییاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی