پشتیبان صهیونیست‌هاپشتیبان صهیونیست‌هاپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحمشغول جنایتمشغول جنایتجولان اشغالیجولان اشغالیپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!حقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایرهایی از تباهیرهایی از تباهیهیاهوهای شیطان بزرگهیاهوهای شیطان بزرگناقوس مرگ آمریکاناقوس مرگ آمریکا آمریکا، سردمدار استکبار جهانی صفحه 2