ناقوس مرگ آمریکاناقوس مرگ آمریکاراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینچه ننگ است که آمریکا عنصر فاسد بی ارزش اسرائیل را در مقابل دولتهای اسلامی عَلَم کند و چه ننگ است سکوت در مقابل فاجعه بزرگ فلسطینما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیماصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هست آمریکا، سردمدار استکبار جهانی صفحه 2