وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!تکلیف آزادمردانتکلیف آزادمرداناز همین گریه‌ها می‌ترسنداز همین گریه‌ها می‌ترسندانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی