اگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیماگر «لا اله الّا الله» هم بگویند، باور نمی‌کنیمجهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیستاخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکامبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمما از آمریکا و حصر اقتصادی‌ هیچ باکی نداریمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمآنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمدنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استدنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استصلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم!صلحی که طرح آمریکایی دارد، نمی پذیریم! آمریکا و انقلاب اسلامی صفحه 2