قدرت اسلامقدرت اسلامحقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایاز خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلمات آمریکا و انقلاب اسلامی صفحه 2