ما از نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. ما خدا را داریمما از نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی‌اش هیچ باکی نداریم. ما خدا را داریمآمریکا، دشمنی که دشمنی اش از همه بر ما زیادتر است. آنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمآمریکا، دشمنی که دشمنی اش از همه بر ما زیادتر است. آنقدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیمدنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استدنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از آمریکا استملت ایران اگر میخواست که صلح آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمیشد!ملت ایران اگر میخواست که صلح آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمیشد!آمریکا اگر تمام افراد ما را هم از بین ببرد، دیگر نمی تواند در اینجا بیاید و منافع خودش را تامین کندآمریکا اگر تمام افراد ما را هم از بین ببرد، دیگر نمی تواند در اینجا بیاید و منافع خودش را تامین کندچه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است.چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است.از هیچ ابرقدرتی نترسید!از هیچ ابرقدرتی نترسید!خطر آمریکا جدی است!خطر آمریکا جدی است!ابرقدرت ها شما را رها نمی کنند ابرقدرت ها شما را رها نمی کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی