اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت استآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلاماسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!ما برای شکممان قیام نکردیم. ما برای اسلام قیام کردیمما برای شکممان قیام نکردیم. ما برای اسلام قیام کردیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی