وصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگوظیفه همگانیوظیفه همگانیعنایت الهیعنایت الهیهدیه الهیهدیه الهیاهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلامشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالب اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی نزد مسئولین و همه ملت ایران امانت استآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلاماسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست، خیانت در امانت نکنیم! حفظ اسلام صفحه 2