اسلام و جمهوری اسلامی دست شما[مسئولین] و همه ملت ایران امانت است اسلام و جمهوری اسلامی دست شما[مسئولین] و همه ملت ایران امانت استآبروی جمهوری اسلامی را که آبروی اسلام است، حفظ کنید.آبروی جمهوری اسلامی را که آبروی اسلام است، حفظ کنید.اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!اسلام و کشور اسلامی امانت پیش ما هست/ خیانت در امانت نکنیم!ما برای شکممان قیام نکردیم. ما برای اسلام قیام کردیمما برای شکممان قیام نکردیم. ما برای اسلام قیام کردیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی