همه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند بردجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند برددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش برونددر سال جدید همه با هم برادر باشند و با هم درمصالح کشور پیش بروندامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودظهور و از بین رفتن اختلافاتظهور و از بین رفتن اختلافاتوحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندمیوه اختلاف ما را آمریکا می‌چیندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنی وحدت صفحه 2