یک سطل آب!یک سطل آب!دعوت به وحدتدعوت به وحدتچاره اساسیچاره اساسیید واحدهید واحدهدست غیب در کار استدست غیب در کار استوظیفه همگانیوظیفه همگانیجمع شیاطینجمع شیاطینتحکیم وحدتتحکیم وحدتمستقل باشیدمستقل باشید وحدت صفحه 2