تقابل جناح های انقلابیتقابل جناح های انقلابیهوشیار باشیدهوشیار باشیدرمز پیروزیرمز پیروزیمشکلات داخلیمشکلات داخلیتجزیه مملکتتجزیه مملکتصدمه‌های تفرقهصدمه‌های تفرقهوحدت کلمهوحدت کلمههمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند بردجهانخواران، حسرت گسستگی را به گور خواهند برد وحدت صفحه 2