اتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتامت واحدامت واحداگر وحدت کلمه نباشداگر وحدت کلمه نباشدنماز وحدت در قدسنماز وحدت در قدسوحدت کلمه، رمز پیروزیوحدت کلمه، رمز پیروزیتقابل جناح های انقلابیتقابل جناح های انقلابیهوشیار باشیدهوشیار باشیدرمز پیروزیرمز پیروزیمشکلات داخلیمشکلات داخلی وحدت صفحه 2