حبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شورویکوشش برای انحراف دانشجویانکوشش برای انحراف دانشجویانیکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هانصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیریدر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدآیه وحدتآیه وحدتاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتامت واحدامت واحداگر وحدت کلمه نباشداگر وحدت کلمه نباشد وحدت صفحه 2