اراده اماماراده امامسفره آمادهسفره آمادهانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استاسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه داردتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه داردامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بوداین انقلاب یک انقلاب منحصر به فردی است که از خود مردم با اسم اسلام تحقق پیدا کرده استاین انقلاب یک انقلاب منحصر به فردی است که از خود مردم با اسم اسلام تحقق پیدا کرده است نهضت امام خمینی(ره) صفحه 2