برتر از مردبرتر از مردکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده استکسی از عهده ستایش فاطمه زهرا(س) برنیامده استفاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استفاطمه زهرا(س) یک زن معمولی نبوده استبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدیک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانیک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسانزنان در جامعه اسلامی آزادندزنان در جامعه اسلامی آزادندنه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشندنه زن حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد نه مردان حق دارند که به او چنین بیاندیشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی