با قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلشهمه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی