توبه در جوانیتوبه در جوانیدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی