با نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضانبا نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضانتوبه در جوانیتوبه در جوانیدرهای رحمت باز استدرهای رحمت باز است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی