سینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خوردسینما اگر باعث فاسد شدن جوان های ما بشود به درد نمی‌خورد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی